Авторські напрацювання для експертного супроводу

Авторські напрацювання для експертного супроводу розвитку територіальних громад, агроекології й сільських територій, адаптації до змін клімату, відстеження екологічної, харчової та біологічної безпеки для громадян, подолання наслідків техногенного впливу на довкілля, на засадах сталого розвитку

На поточний період представлено до 15% авторських публікацій по зазначеній тематиці, які доступні в інтернеті. Ведеться робота по впорядкуванню доступності всіх напрацьованих матеріалів в напрямі імплементації директив, стандартів, Конвенцій — в методичних, організаційних, освітньо-інформаційних аспектах. Дані по оприлюдненим роботам впорядковані переважно в хронологічному порядку.

Меморандум: Суспільна ініціатива — Єднання заради майбутнього .

Людство поєднується заради майбутнього_на підтримку Паризького саміту 

Патенти та винаходи 

Наукова школа проф. Касянчук В.В._Бергілевич О.М.

Добровольський С.В., Козловська М.В., Остапенко О.І. Експертне забезпечення екологічної політики на основі інтегрованої інноваційної платформи // „Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VІІ форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), відп. ред. В.С.Шовкалюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 91-95.

Козловська М., Кучинська В., Остапенко А. Системні підходи в вирішенні комплексу проблематики змін клімату та координування в аграрному секторі/ Статті Інституту розвитку аграрних ринків. — 05 січня 2013 р.

Кравченко О.І., Козловська М.В., Гетя А.А., Пахолюк В.С. Методичні підходи при запровадженні в Україні процесу екологічного маркування продукції / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького. – Т.14. №2 (52). Ч.3, 2012. – С. 75-82 

Козловская М.В. Экомаркировка на мировом уровне / Сертиком, 2012

Козловская М.В. Экотовары — cертификация и маркировка/ Сертиком, 2012 

Стариков Н.П., Козловская М.В. Экологическая маркировка – экомаркировка/Екологічне маркування — екомаркування (Ecolabel) / Сертиком, 2012 

Касянчук В.В., Бергілевич О.М., Остапенко А.І., Гетя А.А., Пахолюк В.С. Оцінка життєвого циклу та визначення екологічних критеріїв виробництва молока на фермах / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького. – Т.14. №2 (52). Ч.3, 2012. – С. 66-70  

Звіт про науково-дослідну роботу «Розробити механізми державної підтримки галузі свинарства згідно вимог СОТ» (заключний) від 2012.12.29. № держреєстрації 011U004035 / О.І. Кравченко, С.Ю.Смислов…, Козловська М.В. 

Ложкина Н.А., Скапоущенко А.Д., Козловская М.В. Проблемы создания системы непрерывного обучения, сопровождающей процессы разработки и реализации проекта экомаркировки / Матеріали форуму з питань психології дистанційного навчання. – 05.2012 

Запровадження практики екологічного маркування сільськогосподарської продукції в Україні / О. І. Кравченко, М. В. Козловська, А. А. Гетя // Тваринництво сьогодні. — 2012. — № 5. — С. 18-25 

Знак екологічного маркування — визначення екологічної досконалості продукту / О. І. Кравченко, Н. М. Бейдик, М. В. Козловська // Тваринництво сьогодні. — 2012. — № 8. — С. 8-13

Заснування інноваційної платформи біоекономіки в аграрному секторі за умов євроінтеграції / О. І. Кравченко, О. В. Павлів, М. В. Козловська // Таврійський науковий вісник. — 2011. — Вип. 76. Ч. 2. — С. 319-325

Вид експертної діяльності в рамках платформи 

Глобальні та європейські аспекти програм адаптації до змін клімату в аграрному секторі /Розгон А.В., Павлів О.В., Андрієвський В.Є., Козловська М.В., Ільчук В.П. // Посібник українського хлібороба. Науково-виробничий щорічник. – 2010. – Вип. 2. – С. 7-8.

Волівач В.О., Козловська М.В., Кравченко О.І. До питання формування системи біоекономіки України // Науково-практичний журнал Інституту розвитку агарних ринків «Теорія і практика ринків». – № 1 / 2011 (10). – С. 64-67.

Козловська М.В. Коментар експерта щодо рішення РНБО про біологічну безпеку України / Бюлетень Інституту розвитку аграрних ринків, № 9, квітень 2009 року. – С. 39-45 

Повідомлення про розроблення пропозицій до КМУ стосовно взаємодії за напрямками реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України» / Бюлетень Інституту розвитку аграрних ринків, № 9, квітень 2009 року. – С. 38 

Гуменний В.Д., Козловська М.В., Кучинська В.В. Регуляторні потреби щодо підготовки аграрного ринку та збереження національного генофонду до умов СОТ та євроінтеграції / Принципи EUREKA та інших європейських програм як чинники інноваційного розвитку України: Наук. практ. Семінар, Київ, трав. 2009 / Редкол.: Смертенко П.С. та інш. — 2009, К.: ФОП Т.А.Кінько, 2009. – С. 55-59 

Козловська М.В., Кравченко О.І., Гетя А.А. Запровадження досвіду країн-членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів у товарному та племінному тваринництві / Міжнародний тематичний науковий збірник «Свинарство». — Вип. 58. – 2010. – С. 95-101.

 Андрієвський В.Є., Козловська М.В. Україна. СОТ. Реформування нормативно-правової бази України // Ексклюзив-Агро. – 2008. – №1. – С. 5-8.

Андрієвський В.Є., Козловська М.В. Україна. СОТ. Співвідношення процесів гармонізації стандартів та технічного регулювання в практиці ФАО та ЄС. – Ексклюзив-Агро. – 2008. – №2. – С. 6-9.

Кучинська В.В., Гуменний В.Д., Козловська М.В. Формування системи технічного регулювання аграрного ринку, збереження біорізномаїття та генофонду тварин // Історія освіти, науки і техніки в Україні / Матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів. 28 травня 2009 року. З нагоди 125–річчя створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН.– К.:  2009. – С. 115-117.

Концепція наукового обґрунтування напрямків гармонізації нормативної бази в аграрному секторі України до системи взаємозв’язків з Європейськими регламентами та вимогами світових організацій (FAO, ICAR, Interbull, RASFF, HACCP, ISO) / На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. №151–р. / Козир В.С., Козловська М.В., Гуменний В.Д. та ін. – Дніпропетровськ: ІТЦР УААН, 2006. – 166 с.

Гуменний В.Д., Козловська М.В., Кравченко О.І. Вимоги СОТ до аграрного ринку, проблеми ідентифікації тварин / Свинарство. – 2009. — вип. 57. – С. 26-32.

Гуменний В., Козловська М. Нормативні передумови вступу до СОТ // Тваринництво України. – 2009. — № 7.– С. 36-38.

Гуменний В.Д., Козловська М.В, Кравченко О.І. Методологія формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ // Науково-технічний бюлетень №102/Інститут тваринництва УААН. – Х., 2010. – С. 262-268.

Андрієвський В.Є., Козловська М.В. Вимоги до органічного рослинництва (з Постанови Комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р.) / Науково-практичний щорічник Посібник українського хлібороба 2010. Розділ V. Землеробство. Глава IV. Органічне землеробство. – С.137-138 / Міністерство аграрної політики України, Національна академія аграрних наук України, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Науково-методична рада агробіологічного факультету НУБіП рекомендує науково-практичний щорічник «Посібник українського хлібороба» використовувати для студентів як навчальний посібник (протокол №2 від 10.03.2009)

 1090985 Посібник хлібороба 2010 

Zmist2010

нові продовження на стор. Дослідження та публікації наших авторів у виданнях 2015-16 років

Похожие сообщения

3 Comments

 1. нас цитують інші сайти — правда без нашого авторського дозволу…
  ВПЛИВ СИСТЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА ЗАХИСТ АГРАРНОГО РИНКУ
  ГУМЕННИЙ В. Д., директор Чернігівського Інституту АПВ УААН, канд. с.-г. н.;
  КОЗЛОВСЬКА М. В., експерт ГО «Інститут розвитку аграрних ринків», директор НВО «Агронаукінформ»;
  КУЧИНСЬКА В. В., менеджер проекту «АВТ Асоушиейтс Інк»

  Україна взяла на себе зо­бов’язання щодо приведення у відповідність системи технічного регулювання та захисту прав споживачів з європейською, підписавши Угоду «Про партнерство і співробітництво з ЄС». Ці зобов’язання конкретизовані в Плані дій Україна-ЄС, а також у програмі врегулювання митних та немитних бар’єрів на аграрному та харчовому ринках, за структурою харчового ланцюга, в процесі вступу України до СОТ. В цьому процесі передбачається розроблення і підготовка до подальшого затвердження близько 70 технічних регламентів аграрної сфери… http://agrotimeteh.com.ua/upravlenie/antikrizisnaya-politika/vpliv-sistem-standartizaciї-na-zaxist-agrarnogo-rinku.html

 2. аналогічно: КОМПЛЕКСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  КОЗЛОВСЬКА М. В., експерт ГО «Інститут розвитку аграрних ринків»

  Проблеми конкурентоспроможності української аграрної продукції в значній мірі обумовлені вузьковідомчими підходами до прогнозування та визначення пріоритетів з розвит­ку аграрного ринку. За світовими тенденціями, вимоги до аграрного виробництва реалізуються за комплексними програмами контролю безпечності продукції в суцільному харчовому ланцюзі та заходами стосовно довкілля. В розробці та реалізації таких програм активну участь беруть різні форми громадських, зокрема фермерських об’єднань. Таким напрямком комплексної взаємодії за світовими вимогами може стати виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про біологічну безпеку України», що введено у дію Указом Президента України № 220/2009 від 27 лютого 2009 року…

  Комплексні підходи до визначення біологічної безпеки http://agrotimeteh.com.ua/upravlenie/antikrizisnaya-politika/kompleksni-pidxodi-do-viznachennya-biologichnoї-bezpeki-ukraїni.html

Добавить комментарий