Експертне забезпечення екологічної політики на основі інтегрованої інноваційної платформи

Добровольський С.В., Козловська М.В., Остапенко О.І. Експертне забезпечення екологічної політики на основі інтегрованої інноваційної платформи // „Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VІІ форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), відп. ред. В.С.Шовкалюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 91-95.

Добровольський Спартак Валентинович, директор Наукового парку «Аерокосмічні інноваційні технології»; Козловська Марина Віталіївна, голова Комісії з Євроінтеграції Громадської ради при Мінприроди; Остапенко Олексій Ігорович, вик. директор ПП «НВО «Агронаукінформ»
Виходячи із завдань системного впровадження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011- 2015 років (НПД), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577-р на виконання Стратегії державної екологічної політики (2010) та Концепції з реформування державної політики в інноваційній сфері, схваленої розпорядженням КМУ від 10 вересня 2012 р. N 691-р, під час розроблення та виконання державних цільових програм, з метою створення умов для впровадження інновацій, формування інноваційної культури як ефективниx інструментів реалізації національних пріоритетів науково-технологічного розвитку, посилення науково-виробничих зв’язків та інтенсифікації розроблення, виробництва й впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції згідно методології «зеленої» економіки та еко-збалансованого розвитку суспільства, а також з урахуванням вимог Законів України «Про екологічний аудит» та «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо обов’язковості додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності, було організовано скоординовану співпрацю щодо формування національної платформи на базі впровадження інноваційних досягнень НАУ (представленого Інститутом екологічної безпеки та ННЦ «Екобіобезпека»), ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК «Аерокосмічні інноваційні технології», Державного підприємства «Екобезпеки, нормування та інновації» Міністерства екології та природних ресурсів України, Науково-виробничого об’єднання «Агронаукінформ», Громадської ради при Мінприроди та близько 30 інших зацікавлених організацій, що представляють собою усі верстви суспільства: виконавчої влади, науково-освітніх закладів, підприємництва, ІГС, піар-структур та ін. зацікавлених верств суспільства.
На перших етапах робочою групою, як прообразом платформи, були розроблені плани робіт та проекти угод на створення української еко-енергетичної інноваційної платформи європейського типу, як найбільш сучасної моделі для євроінтеграції усіх учасників інноваційного процесу, активного входження до формування національної системи «зелених» державних закупівель та системного супроводу інвестиційних програм і проектів за єдиною методологією «зеленої» економіки та визначити шляхи, способи та терміни виконання плану робіт.

З урахуванням напрямів Огляду стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС та Базового плану гармонізації законодавства України з правом ЄС, що ґрунтуються на «Індикаторах для бюджетної підтримки ЄС у секторі охорони довкілля», а також напрямів природоохоронної діяльності в рамках регуляторних напрямів ЄС та програм ООН, спільними зусиллями громадських організацій при Громадській раді та ДП «Екобезпеки, нормування та інновацій» Мінприроди сформовано Раду експертів, що мають системний досвід робіт по програмах виконання проектів, запровадження міжнародних вимог та консалтингу міжнародного рівня.
Поточним завданням Ради експертів та ініціативної групи зі створення платформи, що функціонує з 7 березня 2013 року під назвою Української  інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»  (UITP Eco-Energy-Bioeconomy), є обговорення проекту плану фінансування ОГС в напрямі поширення участі в процесах розвитку національних імплементаційних інструментів відповідно до програм з міжнародної співпраці: Орхуської конвенції, Стокгольмської конвенції, Конвенції Еспо, Бухарестської конвенції, Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу, Бернської конвенції та ін. Взаємодія з програмами, стандартами та правилами OECD. Приєднання до програми формування Глобального Центру SCP обміну узгодженою та динамічною інформацією і знаннями в статусі інноваційної платформи, для сприяння співробітництва в справі здійснення SCP – за поєднання зусиль та інтересів урядів, науковців, журналістів, громадянського суспільства, діячів бізнесу, дітей та юнацтва. Обговорення проекту плану відбувається на основі невідкладних завдань забезпечення суттєвого зростання пріоритетності екологічних питань, з урахуванням рішень і рекомендацій Конференції ООН «Ріо+20», підтриманих резолюцією Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» http://www.group-expo.com/25 травня 2013 року (за результатами громадського обговорення), узагальненого на електронних ресурсах ОГС.
Паралельно ведеться узгодження зусиль експертів та засновників платформи в напрямі вирішення завдань за програмою Секторального проекту Бюджетної підтримки ЄС, спрямованої на здійснення заходів, визначених Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки. Первинним питанням громадського та фахового моніторингу виступає аналіз та підвищення ефективності програм державного управління збалансованим розвитком за світовими пріоритетами в інтересах майбутніх поколінь до 2050 року, визначеними рухом Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) / the United Nations Environment Programme (UNEP):
1) подолання бідності і збереження навколишнього середовища /Poverty-Environment Initiative,
2) адаптація до змін клімату / UNEP’s Ecosystem Management and Climate Change sub-programmes,
3) створення національних (регіональних) центрів в глобальній мережі екологічного менеджменту/ Global centre on ecosystem management,
4) підпрограми подолання наслідків стихійного лиха в кризових умовах / Disasters&Conflicts sub-programme,
5) підтримка політики управління процесами довкілля / International Environmental Governance Reform,
6) раціональне регулювання хімічних речовин та управління відходами / Harmful Substances and Hazardous Waste,
7) стратегічний підхід до міжнародного регулювання хімічних речовин / Strategic Approach to International Chemicals Management – SAICM,
8) ефективне використання ресурсів / UNEP’s Resource Efficiency Programme,
9) співпраця при створенні Глобального центру обміну інформацією зі сталого споживання та виробництва / Global SCP Clearinghouse.
Кожен із цих напрямів громадського моніторингу узгоджується зі структурою Ради експертів при Міністерстві екології та природних ресурсів, наближеною до основних напрямів екологічної політики в світовому та європейському вимірі.

Структурні напрями діяльності Ради експертів та «Української інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки» (UITP Eco-Energy-Bioeconomy)»
/ Directions of the Working Group of Experts:

 1. Становлення системи інтегрованого екологічного управління та секторальної політики / Formation of integrated environmental management and sectoral policies;
 2. «Зелена» економіка: енергозбереження, екологізація транспорту і промисловості / «Green» Economy, Energyefficiency, greening transport and industry;
 3. Екологічна освіта, наука та інноваційні технології / Environmental education, science and innovative technology;
 4. Інноваційні аспекти підвищення рівня екобезпеки та управління екологічними ризиками / Innovative aspects of improving environmental safety and ecological risk assessment;
 5. Якість води та управління водними ресурсами / Water Quality and Water Resources Management;
 6. Підвищення якості атмосферного повітря та запобігання змінам клімату / Improving air quality and preventing climat echange;
 7. Управління відходами та ресурсами / Waste Management and Resource Recovery;
 8. Розвиток природно-заповідного фонду / The development of the Nature Preservation Fund;
 9. Охорона природи та біорізноманіття / Protection of nature and Biodiversity.
 10. Реалізація державної екологічної політики у сфері землекористування / Implementation of the State Environmental Policy in land and soil use.
 11. Реалізація державної екологічної політики у сфері користування морськими ресурсами / Implementation of national environmental policy in the use of marine resources.
 12. Міське планування, навколишнє середовище і здоров’я. Екологічні показники стійкості в міських районах / Urban planning, environment and health. Environmental sustainability indicators in urban areas.
 13. Розвиток дорадництва та зв’язків з громадськістю / Extension Development and Public Relations.
 14. Підготовка та сертифікація експертів з екологічного аудиту та сертифікації продукції за європейськими правилами / Training and certification of experts on environmental auditing and certification of products.
 15. Стратегічна довкільна оцінка (СДО) / Strategic Environmental Assessment.
 16. Координаційна група по всіх напрямах експертної діяльності / Coordination Group in all areas of expertise.
  В робочому порядку формуються робочі групи експертів – за потреби посилення того чи іншого структурного напряму діяльності, а також ведеться узгодження структури платформи за європейськими взірцями.

 

Похожие сообщения